Bitcoin 61.66
$3,194.91 1.93%
Ethereum 3.26
$84.84 3.84%
Zcash 2.98
$50.75 5.88%
Tether 0.01
$0.99 0.54%
Monero 1.22
$38.71 3.14%
AidCoin 0.00
$0.02 0.19%
Ethos -0.00
$0.09 -1.24%
Monetha 0.00
$0.02 0.7%

Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
26
Apr
Goal: $1,000,000
Neutral
Goal: 450000
25
Apr
Goal: $8,000,000
1 2 3 26