Bitcoin 61.02
$3,194.91 1.91%
Ethereum 3.24
$84.87 3.82%
Zcash 2.61
$50.44 5.18%
Tether 0.01
$0.99 0.51%
Monero 1.10
$38.63 2.86%
AidCoin 0.00
$0.02 0.1%
Ethos -0.00
$0.09 -1.29%
Monetha 0.00
$0.02 0.61%

Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
26
Apr
Goal: $1,000,000
Neutral
Goal: 450000
25
Apr
Goal: $8,000,000
1 2 3 26